Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozza weboldalunk látogatásának, használatának, illetve az azon keresztül történő vásárlásnak a feltételeit.

Kérjük, különösen a weboldalon történő vásárlást megelőzően, figyelmesen tanulmányozza át az itt található rendelkezéseket.

Az ÁSZF változtatásának jogát fenntartjuk! A változtatásról ügyfeleinket a weboldalon tájékoztatjuk. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a weboldalon érhető el.

A weboldalon található valamennyi tartalom, így különösen az ott található képek és leírások a weboldal tulajdonosának szellemi tulajdonát képezik, illetve azok felhasználásának joga a weboldal tulajdonosát illeti! A weboldal, illetve az azon található tartalmak használata és/vagy felhasználása csak olyan mértékben megengedett, mely mértékben ehhez a weboldal tulajdonosa kifejezett hozzájárulását adta.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy weboldalunk hibáktól és vírusoktól mentes legyen. Ugyanakkor az Ön felelőssége, hogy a weboldalt olyan megfelelő eszközön keresztül látogassa és használja, amely a vírustámadások ellen kellő védelmet nyújt. Ennek megfelelően a használt eszköz, illetve az azon található adattartalom bármiféle károsodása miatti felelősségünket kizárjuk!

A weboldal üzemeltetője és az ott megrendelhető termékek eladója:

 • Cég neve: Mira Group Kft.
 • postai címe (székhelye): 1054, Budapest Hold utca 6. 1. em. 6
 • telefonszám: 0036-70-942-0340
 • e-mail:info@miragroup.hu

A weboldal tárhelyszolgáltatója:

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalon elhelyezett hivatkozások más oldalakra mutathatnak, melyek tekintetében az ott közölt ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató az irányadó.

1. A Termék

Az Ön által megvásárolni kívánt Termék lényeges tulajdonságairól, a Termék címszó alatt talál pontos leírást, illetve a weboldalon bővebb tájékoztatást. A weboldalon található képek csak az illusztrációt szolgálják. Kérjük, amennyiben a megrendelni kívánt Termékkel kapcsolatban bármilyen további kérdés merülne fel Önben, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A Termék bruttó eladási ára a Termék mellett kerül feltüntetésre. Az ezen felül esetlegesen felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről) a megrendelése során kap személyre szabott tájékoztatást. Magyarországi címre történő szállítás esetén bruttó 1.520.-Ft átalánydíjat számítunk fel. Utánvételes fizetés esetén 560.-Ft utánvételi díjat számítunk fel, az ezen felüli esetleges költségeket magunkra vállaljuk.

2. A Megrendelések módja és teljesítése

A Termék megrendelésével Ön kijelenti, hogy elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, megértette a rendelés menetét, ezek ekként a megrendelés alapján létrejött szerződés szerves részét képezik. Megrendelése alapján a Termék adásvételére irányuló adásvételi szerződés jön létre Ön és a Mira Group Kft. között.

Megrendelését a Termék kiválasztásával és a megrendelt mennyiség megadásával, továbbá a megrendeléshez szükséges adatai megadásával tudja leadni a weboldalon.

Az Ön által fizetendő teljes összeg (vételár + szállítási, illetve esetleges egyéb költség) a megrendelés végleges megküldése előtt megjelenik, a megrendelés megküldésével Ön elfogadja, hogy ezen összeg megfizetésére köteles!

A fizetés megtörténtét követően megrendelés befogadásáról visszaigazoló mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre, megjelölve a szállítás várható időpontját (a fizetést követő legkésőbb 15 napon belül). Ugyanezen e-mail címre kerül megküldésre az értékesítésről kiállított elektronikus számla.

Kérjük, pontosan töltse ki a weboldalon a sikeres kézbesítéshez szükséges mezőket, ennek elmulasztásából eredő kárért, problémákért nem vállalunk felelősséget.

Fizetésre bankkártyás fizetéssel, banki átutalással vagy utánvéttel van módja. A fizetésre a PayU Hungary Kft. (Cg.: 01-09-959180, 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) – továbbiakban: PayU – által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül kerül sor. Kérjük, megrendelése során legyen figyelemmel arra, hogy a megrendeléssel kapcsolatos, illetve a fizetéshez kapcsolódó bankkkártya, illetve fizetéssel kapcsolatos egyéb adatai közvetlenül a PayU részére kerülnek megadásra (bővebben ld. Adatvédelmi Tájékoztató)!

A csomagokat postán vagy futárszolgálattal küldjük ki az Ön részére az Ön által megadott postázási címre.

A csomag átvételéről Ön köteles gondoskodni.

Köteles a csomag átvételekor a Termék külső csomagolásának sérületlenségét ellenőrizni, hiánytalan és problémamentes teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően termékhiányra és minőségre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, a futárszolgálat értesítést követően felveszi Önnel a kapcsolatot, és előzetesen egyeztetett időpontban újból kiszállítja a csomagot. Két sikertelen kézbesítési kísérletet követően ismételt kézbesítést csak a sikertelen kézbesítés miatt felmerülő összes költség megfizetését követően kíséreljük meg. A kézbesítés Ön érdekkörében felmerült sikertelensége esetén a megrendelt Termék vételárát, illetve az egyéb megfizetett költségeket nem térítjük vissza.

3. Elállási jog

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletnek a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti elállási jog nem gyakorolható olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból azt átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Fentiek ellenére, Önnek, amennyiben Ön fogyasztónak minősül, a weboldalon megrendelt termék vonatkozásában elállási jogot biztosítunk. Ezen elállási jog ugyanakkor csak és kizárólag a kétséget kizáróan bontatlan, illetve egyébként sértetlen külső csomagolású termék vonatkozásában gyakorolható. Kétség esetén a termék visszavétele elutasításának jogát fenntartjuk.

Ön fentiek szerinti elállási jogát az alábbiak szerint jogosult gyakorolni:

Ön a megrendelt Terméknek a futárszolgálattól (postától) történő átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Termék megvásárlására irányuló szerződéstől. Ez a 14 nap az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átvette.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben szereplő címek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbiak szerinti elállási nyilatkozat-mintát is:

„Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Mira Group Kft.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvétele tekintetében: MelbeaGold méhen belüli fogamzásgátló eszköz
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a Terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön köteles viselni.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes egészségügyi állapotokban – pl. egyes fertőzések megléte, terhesség – (bővebben ld. Letöltések/Betegtájékoztató) a Termék nem helyezhető fel! A Terméket ugyanakkor ilyen esetekben is csak a fenti feltételek fennállta esetén vesszük vissza!

4. Kellékszavatosság, Termékszavatosság, Pénzvisszafizetési Garancia

Hibás teljesítésünk esetén velünk szemben kellék- vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vonatkozó Tájékoztatónkat az 1. sz. Mellékletben találja.

Termékeinkre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

Panasz esetén az itt közölt elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot. A beérkezett panaszokat azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszunkkal egyidejűleg megküldünk Önnek. Panaszát a beérkezését követően legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszoljuk.

Kivételes esetekben előfordulhat, hogy orvosa a felhelyezett MelbeaGold spirál eltávolítását tartja szükségesnek. Ezen esetek oka nem a Termék hibája, hanem olyan egyedi személyes jellemzők, amely miatt az Ön szervezete valamilyen okból a spirált nem jól tolerálja. Ilyen eset előfordulása esetén, amennyiben Ön fogyasztónak minősül és a Terméket jelen weboldalon vásárolta, vállaljuk, hogy a Termék árát Önnek visszafizetjük. A visszafizetés feltétele, hogy Ön a vásárlásról kiállított elektronikus számlát részünkre visszaküldje, az eltávolítást végző orvos pontos adatait és elérhetőségét részünkre megadja, illetőleg az eltávolítást végző orvos az eltávolítás tényéről írásos igazolást állítson ki, ebben megjelölve az eltávolítás pontos indokát és ez részünkre eredetben átadásra kerüljön. Jelen pénzvisszafizetési garancia a Termék felhelyezésétől számított 90. és 270. nap között eltávolított Termékre érvényes. A pénzvisszafizetést Ön az eltávolítást követő legkésőbb 15 napon belül köteles kezdeményezni. Az eltávolítás tényével, annak indokaival, illetőleg a weboldalon történt megvásárlás valóságával kapcsolatos körülmények kivizsgálásának és ellenőrzésének, kétség esetén pedig a pénzvisszafizetés visszautasításának jogát fenntartjuk! Az esetlegesen üzletpolitikai okokból vagy méltányosságból jóváhagyott visszafizetések, más visszafizetésekhez indokot vagy jogalapot nem szolgáltatnak!

5. Vitás ügyek rendezése

Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, a Termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése – e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében Önnek joga van az illetékes békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes Az Ön belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A székhelyünk szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • Fax száma: (1) 488-2186
 • Név: Dr. Baranovszky György
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreljük meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem vetjük alá magunkat.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex tevékenységünkre nem vonatkozik.

1. sz. Melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön a Mira Group Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Mira Group Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Vásárlás

MelbeaGold

A MelbeaGold spirálok hatóanyaga arany-réz ötvözet tartalmú huzal, melynek réz aktív anyaga a mélyebb rétegeiben található aranyat diffúz eloszlásban tartalmazza.

16 000 Ft

Opciók választása